Α' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Εισαγωγή στην Πληροφορική CS101 7.5
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Αρχές Προγραμματισμού 1 CS102 7.5
3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Απειροστικός Λογισμός 1 CSM103 5
4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Διακριτά Μαθηματικά CSM104 5
5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Αγγλική Γλώσσα 1 ENG101 5

Β' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Αρχές Προγραμματισμού 2 CS106 7.5
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Ψηφιακή και λογική Σχεδίαση CS107 7.5
3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Τεχνολογία του διαδικτύου CS108 5
4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Απειροστικός Λογισμός 2 CSM109 5
5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Αγγλική Γλώσσα 2 ENG102 5

Γ' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι CS201 7.5
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Βάσεις Δεδομένων 1 CS202 7.5
3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Διαδικτυακός Προγραμματισμός CS203 5
4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Πιθανότητες και Στατιστική CSM204 5
5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γραμμική Άλγεβρα CSM205 5

Δ' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Λειτουργικά Συστήματα CS206 7.5
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα CS207 7.5
3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Βάσεις Δεδομένων 2 CS208 7.5
4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Τεχνητή Νοημοσύνη CS209 7.5

Ε' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Επικοινωνίες ∆εδομένων και ∆ίκτυα Υπολογιστών CS310 7.5
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών CS311 7.5
3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας CS312 7.5
4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλογής Ειδικότητας 7.5

ΣΤ' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Προχωρημένος Προγραμματισμός CS315 7.5
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Παράλληλα Συστήματα CS316 7.5
3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων CS317 7.5
4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλογής Ειδικότητας   7.5

Ζ' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Μεθοδολογίες Έρευνας/Πτυχιακή Εργασία 1 CS401 10
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Πληροφοριακά Συστήματα CS402 7.5
3. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλογής Ειδικότητας   7.5
4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλογής Ενδιαφέροντος   5

Η' εξάμηνο

Α/Α Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Πτυχιακή Εργασία 2 CS405 10
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή CS406 7.5
3. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλογής Ειδικότητας   7.5
4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλογής Ενδιαφέροντος   5

Επιλογής Ειδικότητας

Α/Α Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Έτος/Εξάμηνο
1. Γλώσσες scripting για ηλεκτρονικά παιχνίδια ME571 3ο/5ο ή 4ο/7ο
2. Μεταγλωττιστές ME572 3ο/5ο ή 4ο/7ο
3. Αρχές των τρισδιάστατων περιβάλλοντων ΜΕ573 3ο/5ο ή 4ο/7ο
4. Τεχνητή Νοημοσύνη και ηλεκτρονικά παιχνίδια ME681 3ο/6ο ή 4ο/8ο
5. Προγραμματισμός Έξυπνων Συσκευών ME682 3ο/6ο ή 4ο/8ο
6. Εμπορική ανάπτυξη ηλεκτρονικού παιχνιδιού ME683 3ο/6ο ή 4ο/8ο

Επιλογής Ενδιαφέροντος

Α/Α Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Έτος/Εξάμηνο
1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο EL471 4ο/7ο
3. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων EL472 4ο/7ο
2. Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης και ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ EL481 4ο/8ο
4. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ EL482 4ο/8ο