Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να: 

 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στις επιστημονικές και μαθηματικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Πληροφορικής.
 • Κατανοήσουν και να συμβάλουν στο σχεδιασμό εργασιών προγραμματισμού.
 • Δημιουργήσουν λειτουργικές ιστοσελίδες.
 • Σχεδιάσουν, αναλύσουν και αναπτύξουν προγράμματα για συστήματα πληροφόρησης που απευθύνονται σε διάφορα προβλήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δημιουργήσουν εφαρμογές για κινητά
 • Δημιουργήσουν ηλεκτρονικά παιχνίδια
 • Αξιολογούν τις ικανότητες και τα όρια των υφιστάμενων και νέων τεχνολογιών στον τομέα της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως δίκτυα, βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, συστήματα λειτουργίας, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών και οργάνωση.
 • Επιδείξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης εργασιών σχεδιασμού και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ατομικά και ομαδικά.
 • Αναγνωρίζουν τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και πηγές για να αντιμετωπίσουν προβλήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις αρχές εργασίας στον τομέα της πληροφορικής.
 • Να διδάξουν στον τομέα της Πληροφορικής
 • Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της πληροφορικής και θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν επιστημονικά θεμελιωμένες και καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και να προσδιορίζουν τη σχέση κόστους-ωφέλειας της κάθε λύσης.
 • Διαθέτουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις επιστημονικές θεωρίες της πληροφορικής σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, καθώς και σε σχετιζόμενους ερευνητικούς τομείς.
 • Εξειδικευθούν σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας σε κάποιο ερευνητικό κέντρο
 • Γνωρίζουν βαθύτερες έννοιες της Πληροφορικής θα τους επιτρέψουν να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο
 • Εντοπίσουν, να διαμορφώσουν και να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εξέλιξη συστημάτων πληροφορικής
 • Κατανοούν τα επιστημονικά και τεχνικά δημοσιεύματα και να διαμορφώνουν προσωπική γνώμη για τη σημαντικότητά τους και τις συνέπειές τους.
 • Εντοπίζουν και χρησιμοποιούν βιβλιογραφικές πηγές, πρότυπα και κανονισμούς που να αφορούν σε επιστημονικά θέματα, προϊόντακαισυστήματα.
 • Επιδεικνύουν διορατικότητα σε σχέση με πιθανούς περιορισμούς της τεχνολογίας, τον ρόλο τον οποίο αυτή διαδραματίζει στην κοινωνία και την ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά τη χρήση της, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές πτυχές.
 • Αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους για πρόσληψη νέας γνώσης και να επεκτείνουν διαρκώς τις γνώσεις και δεξιότητές τους.
 • Παρουσιάζουν προβλήματα, ιδέες, λύσεις και τεχνικές πληροφορίες με αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο, γραπτά αλλά και προφορικά, τόσο σε εξειδικευμένα όσο και σε μη εξειδικευμένα ακροατήρια.
 • Παράγουν τεχνικές αναφορές επί των δραστηριοτήτων που διεκπεραίωσαν και ναπαρουσιάζουν συνόψεις των κυριότερων αποτελεσμάτων σε ομάδες.